Toegankelijkheid ggz verbeteren met Mentaal Gezondheidsnetwerk

Het Mentaal Gezondheidsnetwerk heeft als doel de toegankelijkheid van de ggz te verbeteren. Dit bereiken we door op andere manieren naar ggz te kijken en de mentale gezondheid van mensen te versterken. Dat willen we zo doen:

  • De mentale veerkracht in wijken/woonkernen versterken met een basisinfrastructuur.
  • De juiste zorg op tijd op de juiste plek bieden met centrale toegang en toeleiding.
  • De inclusie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in wijken en woonkernen vergroten met GGZ in de wijk. Dit zodat mensen niet, minder vaak of minder lang uitvallen of ontregelen.

Ons Mentale Gezondheidsnetwerk wordt een netwerk van ervaringsdeskundigen, begeleiders en behandelaren die vanuit hun eigen expertise en organisatie gezamenlijk een wijk/woonkern overzien. We weten elkaar makkelijk en snel te vinden. Het gaat om professionals uit sociale wijkteams, huisartsenpraktijken, welzijnsorganisaties, zelfregie- en peer support-organisaties, GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), VVT (Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg) en tweedelijnszorg zoals jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en de gehandicaptenzorg. We werken nauw samen met informele sociale netwerken en andere partijen in het leefgebied zoals inwonersinitiatieven, verenigingen, politie en woningbouw.

Positieve beoordeling snelle toets Mentaal Gezondheidsnetwerk
De snelle toets voor een Mentaal Gezondheidsnetwerk Gelderland-Zuid krijgt een positieve beoordeling van zorgverzekeraars Menzis en VGZ. Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) willen we veranderen naar passende, toekomstbestendige zorg. Daarvoor is transformatiegeld (2,8 miljard euro) beschikbaar. Om hiervan gebruik te maken, kunnen zorgorganisaties voorstellen (transformatieplannen) inleveren bij zorgverzekeraars. Voordat je een transformatieplan indient, kijken zorgverzekeraars met een snelle toets of de richting van de verandering kansrijk genoeg is. Gemeenten, GGD, huisartsen en grote GGZ-aanbieders in de regio’s Rijk van Nijmegen en Rivierenland hebben een Aanvraag Snelle Toets gedaan voor het Mentaal Gezondheidsnetwerk Gelderland-Zuid. De positieve beoordeling van de snelle toets is nog geen definitief akkoord op het voorstel. Wel kunnen we hierdoor de transformatieplannen voor het Mentaal Gezondheidsnetwerk verder uitwerken. Als deze plannen positief beoordeeld worden, krijgen we van de verzekeraars de middelen om de transformatie daadwerkelijk te starten.

Samenwerkende organisaties voor Mentaal Gezondheidsnetwerk
Het voorstel is ingediend door deze organisaties: gemeenten in de regio (Rijk van) Nijmegen, gemeenten in de regio Rivierenland, NEO Huisartsenzorg, CHV Zorggroep Gelders Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid, Ixta Noa, IrisZorg, Pro Persona, RIBW Nijmegen & Rivierenland en Pluryn. Dit is gedaan in nauwe afstemming met andere partners in de regio waaronder de ziekenhuizen. 

Het Mentale Gezondheidsnetwerk kan er in regio Rivierenland en Rijk van Nijmegen anders uitzien en ook lokaal kunnen er verschillen zijn. Dit komt door specifieke mentale gezondheidsrisico’s en zorgvragen uit de regio en het aanbod. Het netwerk is wel gebaseerd op een gezamenlijke visie en werkwijze op positieve gezondheid, peer support (steun van lotgenoten), zelfregie en herstel.