Visie

De visie van IrisZorg is opgebouwd vanuit de landelijke visies van verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Alle instellingen voor verslavingszorg in Nederland werkten mee aan de tekst die in juli 2006 werd vastgesteld door het bestuur van de brancheorganisatie GGZ-Nederland. De visie op maatschappelijke opvang is afgeleid van de visie zoals die landelijk is vastgesteld binnen de Federatie van instellingen voor maatschappelijke opvang.

Visie op maatschappelijke opvang

De maatschappelijke opvang wil bevorderen dat kwetsbare burgers participeren binnen onze samenleving. Uitgaande van het gegeven dat niet iedereen in staat is om zelfstandig aan de samenleving deel te nemen in wonen, werken en het gebruik van voorzieningen, wil de maatschappelijke opvang haar cliënten begeleiden naar en ondersteunen bij een goede integratie in maatschappelijke verbanden. De cliënt en diens mogelijkheden staan centraal binnen de maatschappelijke opvang.

Visie op verslavingszorg

De verslavingszorg gaat uit van het zogenoemde biopsychosociale model. Dit houdt in dat er bij verslavingsproblemen altijd sprake is van een complexe samenhang tussen biologische, psychologische en sociale aspecten. In de verslavingszorg kan daarom niet worden volstaan met een eenzijdig medisch-psychiatrische benadering en evenmin met een eenzijdig psychosociale benadering, maar dient er sprake te zijn van een meervoudige aanpak. Verslavingszorg beweegt zich daarbij op het terrein van gezondheidszorg (geestelijke en somatische zorg), openbare gezondheidszorg, welzijn en reclassering.

Zowel voor de verslavingszorg als voor de maatschappelijke opvang geldt dat niet alleen de cliënt, maar ook diens directe omgeving (familie en partner bijvoorbeeld) en de wijdere omgeving (de samenleving) onderwerp van aandacht zijn. Enerzijds wordt onderkend dat de problematiek van de (potentiële) cliënt ook belastend is voor diens omgeving. Anderzijds is het van belang dat de cliënt weer wordt opgenomen in de samenleving, waar nodig met professionele ondersteuning.

Visie op de combinatie van verslavingszorg en maatschappelijke opvang

Door de unieke combinatie van behandelmogelijkheden en maatschappelijke ondersteuning kan IrisZorg een breed pakket van zorg verwezenlijken. De organisatie functioneert voor een omvangrijke regio als specialist op het gebied van behandeling van verslavingsproblemen. Daarnaast wordt een scala aan activiteiten geboden op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, reclassering, preventie, voorlichting en monitoring.

IrisZorg richt zich op personen die voor korte of langere tijd hulp nodig hebben zodat zij hun vermogen om zelfstandig te functioneren kunnen behouden, herstellen of compenseren. De organisatie is erop gericht cliënten, hun familieleden en andere mensen uit hun directe omgeving te begeleiden bij en te ondersteunen in hun rehabilitatieproces naar een zo zelfstandig mogelijk leven.

De voorzieningen van IrisZorg staan midden in de lokale samenleving, zodat zij met en voor haar cliënten binnen die lokale samenleving de mogelijkheden tot participatie kan vergroten. Behandeling en begeleiding worden aangeboden in gespecialiseerde klinieken en poliklinieken en in diverse voorzieningen voor opvang en woonbegeleiding. Cliënten worden ook in hun eigen omgeving opgezocht. Er worden bovendien dagactiviteitenprogramma's geboden, onder meer in werkplaatsen, in 'het groen', een boerderij, een tuincentrum, en een copyshop.