Privacy

IrisZorg heeft een privacyreglement over het omgaan met cliëntgegevens. Hieronder leest u meer over de privacy binnen IrisZorg.
Alles wat u met uw behandelaar of begeleider bespreekt is vertrouwelijk. 
Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. Uw behandelaar of begeleider mag geen informatie over u aan anderen geven, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uitzonderingen zijn overige hulpverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling of begeleiding, uw zorgverzekeraar  en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Bent u doorverwezen door de reclassering? Dan houden wij deze instantie op de hoogte over het verloop van uw behandeling.

In uitzonderlijke gevallen kan uw behandelaar of begeleider informatie verstrekken of een melding doen aan het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, de Raad voor de Kinderbescherming of via de VIR (Verwijsindex Risicojongeren).

De infectiewet schrijft voor dat besmetting met TBC, Polio, Q-koorts etc. gemeld moet worden bij de GGD.

Uw dossier

Uw behandelaar of begeleider legt alles wat voor u van belang is vast in uw dossier. Dit is wettelijk verplicht. In uw dossier zitten bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens, de gegevens van uw contactpersoon, gespreksverslagen, verwijsbrieven en verder alles wat met uw behandeling of begeleiding te maken heeft.

Uw dossier en uw rechten

  • U heeft recht om uw dossier in te zien of (tegen een vergoeding) te kopiëren.
  • Alleen de hulpverleners van IrisZorg die rechtstreeks bij uw traject betrokken zijn mogen uw dossier inzien. Alleen als u toestemming geeft, hebben andere hulpverleners, bijvoorbeeld van andere instellingen, toestemming om uw dossier in te zien. Dat geldt ook voor uw partner of familieleden.
  • U kunt ervoor kiezen om uw zaken te laten behartigen door een vertegenwoordiger (of curator of mentor). Als u schriftelijk toestemming heeft gegeven, mag deze persoon uw dossier inzien.
  • Bent u het niet eens met de inhoud van uw dossier? Dan heeft u het recht om feitelijke onjuistheden te laten veranderen. U heeft ook het recht om verbeteringen of aanvullingen in uw dossier op te laten nemen.
  • U heeft het recht om delen uit uw dossier te schrappen of het hele dossier te laten vernietigen. 
  • IrisZorg moet haar behandel- en begeleidingactiviteiten intern en extern kunnen laten controleren. Externe controle vindt bijvoorbeeld plaats door de Inspectie voor de Volksgezondheid en zorgverzekeraars. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar of begeleider.
  • Wordt uw behandeling of begeleiding vergoed door uw zorgverzekeraar, dan is uw zorgverzekeraar verplicht uw privacy te waarborgen en uw gegevens alleen te gebruiken om te beoordelen of de vergoeding die gevraagd wordt, terecht is. 
Uw dossier wordt na afloop van uw behandeling of begeleiding minimaal 15 jaar bewaard. Dit is wettelijk bepaald.

Het dossier en rechten van minderjarige cliënten

  • In het geval van minderjarigen tot 12 jaar zijn de ouders bevoegd om het dossier in te zien, wijzigingen er in op te laten nemen of het dossier te vernietigen.
  • Bij kinderen tussen 12 en 16 jaar mogen de ouders het dossier alleen inzien na toestemming van het kind. De behandelaar of begeleider beslist of het kind in staat is om ouders inzage in het dossier te weigeren. De behandelaar of begeleider mag de ouders inzage weigeren als hij of zij meent dat dit in het belang is van het kind.
  • Vanaf 16 jaar hebben jongeren dezelfde rechten als volwassenen als het om het dossier gaat.