Bestuursvoorzitter Siety de Jager schetst ontwikkelingen bij IrisZorg

Geplaatst op: 19 juli 2017
Siety de Jager
Voor het realiseren van het Koersdocument nemen we drie jaar de tijd, maar we zien nu al veel nieuwe ontwikkelingen en resultaten. Ons motto is dat we willen krimpen om in kwaliteit te kunnen groeien. Gekrompen zijn we zeker en op het gebied van kwaliteit zijn al verbeteringen zichtbaar. In de ondersteuning heeft een grote krimp plaatsgevonden, namelijk 80 FTE. Dit zijn medewerkers die gebruik hebben gemaakt van de vrijwillige vertrekregeling, samen met het natuurlijke verloop. Daarnaast zijn alle voorgenomen plannen voor outsourcing gereed en deels al in uitvoering. En tot slot gaan we deze zomer de financiële kolom herinrichten. Daarmee zijn belangrijke eerste stappen gezet.
Niet-kernregio’s blijven binnen IrisZorg
Over de toekomst van de niet-kernregio’s Deventer, Noordwest-Veluwe, Flevoland en Ede hebben we met veel stakeholders gesproken. We zijn tot de conclusie gekomen dat ook deze regio’s bij onze corebusiness en dus IrisZorg behoren, maar dat we deze wel een stuk zelfstandiger willen maken. In lijn met de koers zal ook in deze regio’s integrale zorg geleverd worden. Dit kunnen we prima in samenwerking met andere organisaties realiseren.
Uitzondering hierop is Ede. Hier handhaven we de ZVW werkzaamheden (behandeling) en brengen we de WMO activiteiten in 2018 over naar een andere organisatie.

Herinrichting management
Een voorwaarde om goede kwaliteit te kunnen leveren is dat de basis op orde moet zijn. Daarom hebben we het management van de kernregio’s anders ingericht en deels vernieuwd. Elke kernregio kent nu een driemanschap; een regiomanager, een hoofd zorg en een manager bedrijfsvoering. 
Om goed te kunnen sturen is op alle niveaus goede informatie nodig. Voor alle teams zijn bijvoorbeeld nieuwe dashboards ontwikkeld, waarop iedere medewerker kan zien hoe hij of zij er voor staat. Prestatiebijeenkomsten vinden plaats om aan de hand van deze gegevens samen tot nieuwe afspraken te komen. Voor de niet-kernregio’s is het niet noodzakelijk om een dergelijk driemanschap op te zetten. Hier kiezen we voor een ondernemend duo die dezelfde kwalificaties kunnen waarborgen.

IrisCovery
Ook qua inhoud van de zorg hebben we stappen gezet. Her en der (Arnhem, Nijmegen en Doetinchem) zijn trainingshuizen in ontwikkeling of al gestart. Een trainingshuis helpt cliënten zich voor te bereiden op het weer wonen in de wijk. Een voorziening waar gemeenten en ook woningbouwcorporaties enthousiast over zijn.
Onze doelstelling om meer integraal te werken vanaf triage tot en met terugvalpreventie heeft diverse projecten opgeleverd. Tot verrassing van veel medewerkers blijken we veel meer in huis te hebben dan we wisten. In het project Terugvalpreventie kwam dit scherp naar voren. Bijna alle gewenste activiteiten bleken al aanwezig te zijn of door IrisZorg gefaciliteerd. Zoals  de ondersteuning van ex-cliënten aan cliënten die op het punt staan om IrisZorg te verlaten, door IrisCovery. We hebben besloten om activiteiten rondom ervaringskennis en deskundigheid te bundelen in IrisCovery. Twee kwartiermakers met ervaringskennis gaan dit coördineren. 

Klinieken
De klinieken willen we concentreren. Dit heeft, in verband met vastgoedvraagstukken, langere tijd nodig. Diverse werkgroepen zijn aan de slag met de onderwerpen zorg, personeel en financiën. We hebben voor dit project de genoemde drie jaar hard nodig.

Zwarte cijfers
Tot slot nog het antwoord op de vraag wat dit alles IrisZorg oplevert. Lukt het ons om met al deze veranderingen de financiële problemen op te lossen? Ook daarover heb ik goed nieuws. Dankzij de inspanning van al onze medewerkers draaide IrisZorg tot nu toe alle maanden van 2017 zwarte cijfers. Dat betekent nog niet dat we er zijn, maar het begin is er!

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.