IrisZorg maakt verdere uitwerking reorganisatie bekend

Geplaatst op: 05 juni 2014
IrisZorg zet deze week stappen in de eerder dit jaar aangekondigde reorganisatie. Medewerkers in de ondersteuning zijn 2, 3 of 4 juni geïnformeerd over de krimp en de nieuwe inrichting van de ondersteuning per 1 juli 2014. Zij hebben in een persoonlijk gesprek te horen gekregen of zij meegaan naar de nieuwe organisatie of dat ze boventallig worden.
Begin dit jaar is bekendgemaakt dat IrisZorg 250 fte arbeidsplaatsen schrapt. De teruggang in arbeidsplaatsen vindt gefaseerd plaats. Maandag 2 juni is als eerste stap bekendgemaakt dat vanaf 1 juli 2014 50 fte arbeidsplaatsen binnen de ondersteuning zullen vervallen. Voor 1 januari 2015 zal de totale ondersteuning zijn gereduceerd van 285 naar 205 fte arbeidsplaatsen.
Voor 1 januari 2015 vervalt daarnaast een nog nader te bepalen aantal fte’s arbeidsplaatsen binnen het primaire proces. Dit aantal hangt mede af van het natuurlijk verloop gedurende de rest van het jaar en de omzet in 2015.
Verhoudingsgewijs wordt er zwaarder gesneden in ondersteunende functies dan in het primaire proces. Daarnaast verdwijnt zowel in de ondersteuning als in het primaire proces een groot aantal leidinggevende functies.

Sociaal plan
Met de vakbonden is verlenging van het huidige Doorlopend Sociaal Plan afgesproken. IrisZorg spant zich tot het uiterste in om de gevolgen voor medewerkers te beperken. De bezuinigingen worden zoveel als mogelijk opgevangen door te sturen op natuurlijk verloop, het niet verlengen van tijdelijke contracten, en het begeleiden van boventallige medewerkers van werk naar werk, binnen danwel buiten de organisatie.

Waarom reorganiseren
In 2015 worden veel zorgtaken overgedragen aan de gemeenten. Door de forse bezuinigingen die daarmee gepaard gaan, verwacht IrisZorg de komende jaren 20% minder inkomsten. Inkrimping van het personeelsbestand is daarom onvermijdelijk. Met deze krimp en door anders te gaan werken met zelforganiserende, multidisciplinaire teams wil IrisZorg gezond blijven in de toekomst. Hierdoor kan zij zorg blijven leveren aan een kwetsbare groep in de samenleving: mensen met een verslaving en complexe problematiek.

Anders werken
Naast het realiseren van krimp gaat IrisZorg vanaf 2015 anders werken. IrisZorg wil de eigen kracht van cliënten versterken én tevens die van medewerkers. Medewerkers krijgen straks in zelforganiserende teams meer ruimte om vanuit hun vakmanschap onze cliënten op de best mogelijke manier te ondersteunen. De zelforganiserende teams starten 1 januari 2015 en worden ondersteund door een servicegerichte ondersteuning, een gebruiksvriendelijk ICT systeem en een efficiënte bedrijfsvoering. Deze teams bieden integrale zorg: begeleiding bij opvang, wonen, werk en behandeling van verslaving in ons huidige werkgebied Gelderland, een deel van Overijssel en Flevoland.

Om het reorganisatieproces goed te doorlopen zijn de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad goed aangesloten.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.