IrisZorg toekomstbestendig maken

Geplaatst op: 29 oktober 2013
IrisZorg krijgt, net als andere zorgorganisaties, vanaf 2015 te maken met fors minder inkomsten. De verwachting is een omzetdaling van 20% door onder meer de transities AWBZ, WMO en Jeugdzorg. IrisZorg bereidt zich hierop voor met het verandertraject IrisZorg 2015 +.
Met het verandertraject anticiperen we hiermee niet alleen op minder inkomsten, maar we gaan de zorgverlening ook anders organiseren én keuzes maken. Dit betekent enerzijds een verdere krimp van het aantal medewerkers en anderzijds de inzet van zelforganiserende teams met een efficiënte ondersteuning. Tegelijkertijd zullen we het maatschappelijk rendement van onze inspanningen meer zichtbaar maken en ons meer focussen op onze kerndoelgroep: verslaafde mensen met complexe problematiek. Onze integrale zorg richt zich niet alleen op het bieden van onderdak en woonbegeleiding, maar we behandelen ook verslavingsproblemen en bieden cliënten ondersteuning op alle leefgebieden. We richten ons op het versterken van de eigen kracht, zodat mensen kunnen herstellen en weer grip op hun leven krijgen.
 
Tijdspad
Er wordt een inrichtings- en reorganisatieplan opgesteld dat in januari 2014 ter advies wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen. Na definitieve besluitvorming van de Raad van Bestuur zal het plan vanaf voorjaar 2014 worden geïmplementeerd. IrisZorg wordt bij het verandertraject ondersteund door In voor Zorg. Dit is een programma voor de langdurige zorg van het ministerie van VWS.
De stip op de horizon in 2015 is cliëntgerichte, effectievere en betaalbare zorg. En daarnaast een flexibele organisatie die voortdurend kan anticiperen op ontwikkelingen.
 
Alle stakeholders worden tijdig geïnformeerd over eventuele veranderingen. Heeft u nu al vragen, dan kunt u contact met IrisZorg opnemen via: 088 – 606  2606 of raadvanbestuur@iriszorg.nl.
 

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.