Publicatie ontwerpvergunning en ontwerpbesluit

Geplaatst op: 08 januari 2013
Het college van de gemeente Lelystad is van plan om een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van de functie van een kantoorgebouw naar woonzorgvoorziening (maatschappelijke voorziening) op het perceel Gondel 36-11 te Lelystad. Hiertoe heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven op 18 december 2012. Op deze aanvraag is de uitgebreide procedure van toepassing.
De ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de aanvraag met de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 januari 2013 tot en met 13 februari 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het paviljoen Bouwen en Wonen in het stadhuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de afdeling ruimtelijke dienstverlening en belastingen, telefonisch bereikbaar onder nummer 140320.

Eenieder die meent door het verlenen van de omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen in zijn/haar belang te worden getroffen kan gedurende de inzagetermijn een zienswijze kenbaar maken bij het college van de gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Burgemeester en wethouders van Lelystad maken tevens bekend dat zij voornemens zijn een hogere grenswaarde vast te stellen voor woonzorgvoorziening “IrisZorg” aan de Gondel 36-11 te Lelystad. De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Westerdreef zal maximaal 53 dB bedragen. Ten behoeve van dit project wordt een omgevingsvergunning (Wabo) in procedure genomen.

Het ontwerpbesluit vindt zijn grondslag in de artikelen 83, eerste lid en 110a van de Wet geluidhinder en het in 2007 vastgesteld beleid “Geluid in Lelystad, hogere grenswaarden en zonebeheer”. Het ontwerpbesluit ligt met ingang van donderdag 3 januari 2013 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie in de hal van het Stadhuis.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.