Kort nieuws

Hieronder vindt u korte nieuwsberichten van de afgelopen periode.

Nieuwsbrief 6

13 maart 2014

Via deze zesde nieuwsbrief informeren wij u over de inmiddels vergevorderde verbouw van ons pand. Aan de hand van onder andere een interview met onze bouwverantwoordelijke, een blogverslag van buurman Johan en verschillende foto’s hopen we u een beeld te schetsen van zowel het werk aan de binnenzijde als het werk aan de buitenzijde van het pand.

Lees hier de volledige nieuwsbrief.


Verbouwing Lelystad vordert gestaag

21 februari 2014

De verbouwing van het in 2013 aangekochte pand van IrisZorg aan de Gondel 36-11 in Lelystad vordert gestaag. Naar verwachting nemen in juni de eerste cliënten hun intrek in het nieuwe pand, waar Crisisopvang, Beschermd Wonen en Begeleid Wonen onder één dak worden gehuisvest.

Speciaal voor cliënten die meeverhuizen naar de nieuwe locatie verzorgde IrisZorg een rondleiding. Wethouder Meta Jacobs, regiodirecteur IrisZorg Bernadette Ottenschot en directeur van het Werkbedrijf Onno Vermooten liepen mee.

Lees hier het volledige nieuwsbericht.


Verbouwing Lelystad goed van start

19 augustus 2013

Wethouder Meta Jacobs (Lelystad), Onno Vermooten (directeur Werkbedrijf Lelystad), Rob Oostdam (afdelingsmanager IrisZorg) en Rob Bakelaar (Tekta architecten) hebben maandag 19 augustus gezamenlijk het startsein gegeven voor de verbouw van het voormalig pand van de Grontmij aan de Gondel 36-11.

Lees hier het volledige nieuwsbericht.

Nieuwsbrief 5

10 juli 2013

Via deze vijfde nieuwsbrief informeren wij u over de de stand van zaken rondom de verbouwing van het pand en over het ondertekende beheerplan op 12 juni jongstleden. Buurman Johan sluit af met zijn column.

Lees hier de volledige nieuwsbrief.


Ondertekening Beheerplan Lelystad

13 juni 2013

Op 12 juni is feestelijk en officieel het ‘Beheerplan IrisZorg Lelystad’ getekend. De bijeenkomst vond plaats in het voormalig bedrijfsrestaurant van het aangekochte pand aan de Gondel in Lelystad. Hier gaat IrisZorg op termijn haar zorgvoorzieningen onderbrengen. Het gaat om de nu nog over de stad verspreide voorzieningen voor Crisisopvang, Beschermd en Begeleid Wonen.

Lees hier het volledige nieuwsbericht.


Nieuwsbrief 4

2 april 2013

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over ontwikkelingen rondom de wijziging van de bestemming van het voormalige pand van de Grontmij, van ‘kantoor’ naar ‘maatschappelijk’. Ook lichten we de aanvraagprocedure rondom de feitelijke bouwvergunning toe. Tevens informeren wij u over de stand van zaken binnen de buurtbeheergroep.

Lees hier de volledige nieuwsbrief.


Wijziging bestemming voormalig Grontmij pand Lelystad

8 maart 2013

In 2012 heeft IrisZorg bij de gemeente een aanvraag ingediend om de bestemming van het voormalige Grontmij pand te wijzigen van ‘kantoor’ naar ‘maatschappelijk’. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad hebben volgens procedure van 3 januari 2013 tot en met 13 februari 2013, zes weken ter inzage gelegen. Alle belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om een zienswijze tegen de bestemmingsplanwijziging in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Lees hier het volledige nieuwsbericht.

Publicatie ontwerpvergunning en ontwerpbesluit

8 januari 2013

Het college van de gemeente Lelystad is van plan om een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van de functie van een kantoorgebouw naar woonzorgvoorziening (maatschappelijke voorziening) op het perceel Gondel 36-11 te Lelystad. Hiertoe heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven op 18 december 2012. Op deze aanvraag is de uitgebreide procedure van toepassing.

Lees verder.

Besluitvorming ontwerpvergunning 18 december

10 december 2012

Op 4 december heeft de zogenaamde beeldvormende sessie plaatsgevonden. Op 18 december vindt de besluitvorming in de raad plaats. Dat betekent dat na 18 december de ontwerpvergunning, na publicatie, zes weken ter inzage wordt gelegd. Publicatie hierover vindt onder andere plaats in de Flevopost. Vanwege de feestdagen is de verwachting dat de publicatie in de eerste of tweede week van januari plaatsvindt.
 


Gemeenteraadsbehandeling omgevingsvergunning

27 november 2012

In de nieuwsbrief van 29 oktober 2012 is nadere informatie gegeven over de procedure voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning (de zogenaamde waboprocedure). Op 13 november 2012 heeft het college ingestemd met de ontwerpvergunning. Dit betekent dat de ontwerpvergunning vervolgens in de gemeenteraad behandeld wordt.
Op 4 december 2012 vindt de eerste behandeling in de raad plaats in de zogenaamde beeldvormende sessie. Als de raad akkoord gaat met de ontwerpvergunning, wordt deze vervolgens zes weken ter inzage gelegd. In die periode van zes weken kunnen zienswijzen worden ingediend. Wilt u op 4 december bij de raadsbehandeling aanwezig zijn, dan bent u van harte welkom. Het begint op 19.00 uur en vindt plaats in de raadzaal in het stadhuis van Lelystad.
 


Nieuwsbrief 3

29 oktober 2012

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de aanvraag omgevingsvergunning en de uitgebreide Wabo die momenteel in procedure is. Wabo staat voor: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Ook informeren wij u over de stand van zaken binnen de buurtbeheergroep. Tevens treft u twee voorbeeldverhalen van cliënten binnen het Begeleid
Wonen. Buurman Johan sluit af met zijn eerste column.

Lees hier de volledige nieuwsbrief.
 


IrisZorg dient aanvraag in omgevingsvergunning Lelystad

6 september 2012

Op 30 juli heeft IrisZorg een aanvraag bij de gemeente ingediend voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Met het verkrijgen van die vergunning krijgt IrisZorg toestemming om de woonzorgvoorziening aan de Gondel 36-11 te realiseren. De verbouwing kan dan starten. Voordat de vergunning door de gemeente verstrekt kan worden, moet echter eerst een zogenaamde uitgebreide WABO-procedure doorlopen worden. Tijdens die procedure is er onder andere een periode van zes weken 'ter visie legging'. In die periode kan een ieder die dat wenst, een zienswijze indienen.

Lees verder.

Nieuwsbrief 2

28 juni 2012

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over het bezoek van bewoners van de Gondel en raadsleden van de gemeente Lelystad aan voorzieningen van IrisZorg in Deventer en Beekbergen. Ook informeren wij u over de opstart van de Buurtbeheergroep Gondel en over de handtekeningenactie die er is geweest en de reactie daarop vanuit het college. Tot slot treft u twee voorbeeldverhalen van cliënten binnen het Beschermd Wonen van IrisZorg te Lelystad.

Lees hier de volledige nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 1

25 april 2012

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over het verloop van de informatiebijeenkomst van 12 april. Als afsluiting van deze nieuwsbrief vertellen twee jonge moeders uit de Crisisopvang  van IrisZorg in Arnhem hun verhaal om u een beeld te geven wat deze woonzorgvoorziening voor hen betekent.

Lees hier de volledige nieuwsbrief.